ZONDAG 13 DECEMBER | 19:30

   

Regisseur Luc Pien

Lengte 84 minuten

Jaar 2015

Taal Engels, Arabisch, Frans, Nederlands

Ondertiteling Engels

oie_24174632fTTQcWK6

Iraakse academici in de diaspora mijmerden over de nood aan vrijheid, opleiding en menselijkheid in de Arabische wereld. Vluchtelingen uit Irak en omgeving belichtten de gruwel van de catastrofe. We gingen te rade bij westerse filosofen en deskundigen die nauwkeurig uiteenzetten hoe kennis over en respect voor andere culturen verloren raakten. Kunstenaars etaleren hun visie op andere manieren van maatschappelijk denken en handelen. We vroegen ambtenaren van de Verenigde Naties wat er de afgelopen decennia fout is gelopen.

In welk opzicht zijn wij, het Westen, verantwoordelijk voor de puinhoop in de regio? Welke politieke acties moet de VN ondernemen? Wat zit de zogenaamd verlichte naties dwars om een echte dialoog aan te gaan met respect voor de eigenheid van alle betrokkenen? Welke middelen staan ter onzer beschikking om de menselijke en culturele rijkdom van de Arabische wereld te herstellen? Hoe stellen we mensen in staat om over hun eigen lot te beslissen? Wat kunnen we doen om Irak en de hele regio veilig en leefbaar te maken? Valt zoveel leed om te smeden tot hoop? Wiens vrede komt er als de oorlog voorbij is?

Al deze vragen hebben geleid tot een film vol opties en mogelijkheden voor de toekomst. De wreedheden van deze oorlog tonen we niet: we kennen ze maar al te goed. We tonen evenmin de ondraaglijke en zelfvernietigende kanten van het menselijk gedrag.
We laten mensen voor zichzelf spreken, in al hun eigenheid en oprechtheid. Utopie en werkelijkheid raken elkaar in de poëzie van de vertelling en het respect voor de mens.

Regisseur Luc Pien, Ward Treunen (lid van Executive Committee Brussells Tribunal) en Mustafa Gharib (Irakese afkomst en gestudeerd in Civiele Techniek) zullen komen spreken in een Q&A na de filmvertoning.

Interview met regisseur: Luc Pien

En Français

A la recherche d’un futur pour l’Irak et le Moyen-Orient, nous avons interviewé des personnes de différents horizons. Nombreux sont les universitaires irakiens de la diaspora qui se sont interrogés sur l’absolue nécessité d’un enseignement, de liberté et d’humanité dans le monde arabe. Les réfugiés venus d’Irak et des environs témoignent quand à eux des atrocités et du désastre qui règnent actuellement dans la région.. Des philosophes et des scientifiques occidentaux nous font part de leur réflexion sur les raisons de la disparition de la connaissance et du respect des autres peuples et cultures. Des artistes révèlent par leur faire artistique comment jeter un regard différent sur la société. Des fonctionnaires des Nations Unies reconsidèrent les interventions onusiennes durant la dernière décennie.

En quoi sommes nous, l’Occident, responsables du chaos qui règne dans la région?
Quelles actions politiques les Nations Unies devraient-elles entreprendre? Quelles sont les chances pour que les nations dits éclairées entament une vraie réflexion dans le respect des particularités des peuples impliqués? Quels moyens avons nous pour restaurer la richesse humaine et culturelle du monde arabe? Comment rendre aux peuples leur autonomie et leur permettre de décider eux-même de leur destin ? Comment rendre aux populations d’Irak et de la région l’assurance d’ une vie paisible? La détresse actuelle peut-elle se muer en espoir? Qui seront les bénéficiaires de la paix retrouvée après la guerre? Ces questionnements ont donné lieu à un film en quête de solutions pour un avenir possible.

Les images des atrocités de la guerre qui nous sont malheureusement familières, ont délibérément été écartées ainsi que les comportements autodestructeurs et insupportables de l’homme. Nous laissons les personnes s’exprimer d’elles-mêmes. L’utopie rencontre la réalité dans la poésie du récit et le respect du genre humain.

In English

Exploring a future for Iraq and the Middle East, we interviewed all kinds of people. Iraqi academics of the diaspora mused on the need for freedom, education and humanity for the Arabic world. Refugees from Iraq and the vicinity exposed the cruelty of the actual disaster. We approached western philosophers and authorities who elaborated how knowledge about and respect for other cultures and people have vanished. Artists explored their belief in other ways to consider society. Civil servants of the United Nations glanced at the interventions of UN in the past decennia.

In what way are we, the West, accountable for the mess in the region? What political actions are to be undertaken by the UN? What are the odds for so called enlightened nations to propose real dialogue respecting the particularities of the people involved?
What means do we have to restore the human and cultural richness of the Arabic world? How to enable people to decide upon their own destiny? What can we do to make Iraq and the whole region safe and viable? Can distress be reversed into hope? Whose peace will it be when war is over? All these questions led to a film full of options and possible futures.

We do not show the atrocities from ongoing wars: we are all too aware of them. We do not show the unbearable and self-defeating aspects of human behavior. We let people speak for themselves in their true colors. Fiction meets reality in thé poetry of the narrative and in esteem of thé human kind.